Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tác phẩm: Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Pgs Ts Bùi Đình Phong
Nhà Xuất Bản: NXB Tổng Hợp TP. HCM
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Đội – Đoàn – Đảng
Năm Xuất Bản: 2017
Số Trang: 260
Giá Thị Trường: 65.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 30%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

MộtSố Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minhlà cuốn sách chính trịcung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản, sâu sắc một số vấn đề về Đảng trong sự nghiệp đổi mới, chỉnh đốn Đảng được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuốn sách phân tích, làm rõ những cảnh báo sớm của Hồ Chí Minh về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những giải pháp xây dựng Đảng. Hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vững mạnh là giữ vững lòng tin của dân chúng vào Đảng. Đó cũng là một trong những điều căn cốt nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *